Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thanh niên thế hệ 9X nói về thực trạng Việt Nam.

Mình không bán nước! Nếu mình bán nước thì mình đã kêu gọi đồng bào xài hàng Trung Quốc rồi!

Switch mode views: