Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đảng Ông Bảo Thủ

bieu tuong

 

 

 

 

 

 

Ơi ông Tổng Thống sức đang sung
Trách kẻ đưa tin giả mánh mung
Và báo bổ kia thừa nhảm nhí
Cùng người ngợm nọ thiếu khiêm cung!
Kẻ làm đồ giả càng thô bỉ
Ông đánh thuế quan đến tận cùng
Dân nước Hoa Kỳ đều đắc ý
Đảng Ông bảo thủ rõ anh hùng.

Switch mode views: