Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chống Trump

Chiến tranh mậu dịch ông Trumpmh co hoa tt
Đã đâm lút cán dao găm vào Bình
Xã hội Chủ Nghĩa khiếp kinh
Dân Chủ thấy vậy dứt tình Trump chăng!
Đảng nhiều nhân vật tiếng tăm
Người chống tỵ nạn Việt Nam năm nào
Người theo phản chiến xôn xao
Marine d’eau douce lên ào Nghị Viên
Giờ đây chẳng thấy khua chiêng
Giúp bao người muốn cửa tiền Bạch Cung
Mỹ nhân cấp tiến đang sung
Giao hoan Cánh Tả um xùm chống Trump.

Switch mode views: