Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TRỌNG LÚ

TRỌNG LÚ , hậu thân Trần ích Tắcmh-trong-ngu-lu
Thứ ươn hèn nhận giặc làm cha
Vì mê tiền bạc toan buôn nước .
Bởi  mết đỉnh chung tính bán nhà .
Nịnh nọt vua tàu mong chót chét !
Van lơn chúa chệt đặng ba hoa  !
Cận Bình khinh bỉ không thèm tiếp
Mõm mỏ sưng lên giống tĩ (Đít) gà

                            LTĐQB

Switch mode views: